AZ | RU | EN
Avita Azərbaycan Karyera Məhsullarımız Partnyorlarımız
Qastroenterologiya / Ardeycholan
ARDEYCHOLAN
ənginar ekstraktı 400 mg

Jurnal "Medical science monitor" 2001; 7 Suppl 1:316-20 (ISSN: 1234-1010).
Artichoke anticholestatic activity flavonoids

ƏNGINARIN (cynara scolymus) TƏRKİBİNDƏKİ FLAVONOİDLƏRİN VƏ ONLARIN METABOLİTLƏRİNİN ANTİXOLESTATİK TƏSİRİ.
Gebhardt R. Institut für Biochemie, Universitätsklinikum Leypzig, Germany.
(Almaniya, Biokimya İnstitutu, Leypsiq).

It is well known that water-soluble extracts of artichoke (Cynara scolymus L.) leaves exert choleresis. When studying this effect in vitro using primary cultured rat hepatocytes and cholephilic fluorescent compounds, it was noticed that the artichoke leaf extracts not only stimulated biliary secretion, but that they also reestablished it when secretion was inhibited by addition of taurolithocholate to the culture medium.
Suda həll olunan ənginar ekstraktının xolerezə təsir göstərməsi yaxşı məlumdur.
Ənginarın göstərilən effektlərini öyrənmək ücün in vitro olaraq heyvanların hepatositlərinin ilkin kulturası alınaraq, onlarda ayrılan xolefilik flyuoressent birləşmələrin tədqiqatı müəyyən etmişir ki, ənginar ekstraktı (Ardeycholan-ənginar 400 mg. Almaniya. Ardeypharma) biliar sekresiyanı stimulə etməklə birlikdə hətta qida kulturasına taurolithoxolatın əlavə olunduqda inhibə olunmuş sekresiyanı bərpa edir.
Furthermore, taurolithocholate-induced bizarre bile canalicular membrane distortions detectable by electron microscopy could be prevented by artichoke leaf extracts in a dose-dependent manner when added simultaneously with the bile acid. These effects were exerted by the flavonol luteolin and, to a lesser extent, by luteolin-7-O-glucoside, while chlorogenic acid and 1.5-dicaffeoyl quinic acid were almost ineffective.
Bununla yanaşı, əkin ənginarı ekstraktının (Ardeycholan-ənginar 400 mg. Almaniya. Ardeypharma) dozadan asılı olaraq öd turşuları ilə eyni zamanda əlavə olunması elektron mikroskop altında tapılmış taurolithoxolatın törətdiyi öd kanalları membranının deformasiyasının qarşısını alır.
Bu effektləri, ənginarın tərkibində olan flavonoidlərdən əsasən - luteolin və daha az dərəcədə luteolin-7-O-glukozid göstərir.
Surprisingly, metabolites produced by the cultured hepatocytes were able to stimulate biliary secretion substantially as well as prevent canalicular membrane deformation. These results demonstrate that artichoke leaf extracts exert a potent anticholestatic action at least in the case of taurolithocholate-induced cholestasis. Flavonoids and their metabolites may contribute significantly to this effect.
Beləliklə, tədqiqatlar xolestaz zamanı ənginar ekstraktının (Ardeycholan-ənginar 400 mg. Almaniya. Ardeypharma) güclü antixolestatik təsirini təsdiqləyir.
Əkin ənginarının flavonoidləri və onların metabolitləri bu məqsədlə geniş istifadə oluna bilər.

http://www.medscape.com/medline/abstract/12211745

(Məqalə ingilis dilindədir)

 

 

 

 

Jurnal "Alimentary Pharmacology & Therapeutics" 2003; 18(11-12):1099-105

FUNKSIONAL DISPEPSIYALAR ZAMANI ƏNGINAR EKSTRAKTININ EFFEKTIVLIYI: 6 həftəlik plasebo-kontrollu, ikili və multimərkəzləşdirilmiş tədqiqatlar.

Holtmann G; Adam B; Haag S; Collet W; Grünewald E; Windeck T
Division of Internal Medicine, Department of Gastroenterology, University of Essen, Germany.
(Almaniya, Qastroenteroloji şöbə, Daxili təbabət bölümü, Universitet Essen).

BACKGROUND: This study aimed to assess the efficacy of artichoke leaf extract (ALE) in the treatment of patients with functional dyspepsia (FD). METHODS: In a double-blind, randomized controlled trial (RCT), 247 patients with functional dyspepsia were recruited and treated with either a commercial ALE preparation (2 x 320 mg plant extract t.d.s.) or a placebo. The primary efficacy variable was the sum score of the patient's weekly rating of the overall change in dyspeptic symptoms (four-point scale). Secondary variables were the scores of each dyspeptic symptom and the quality of life (QOL) as assessed by the Nepean Dyspepsia Index (NDI).
MƏQSƏD: Funksional dipepsiya zamanı ənginar ekstraktının effektivliyini qiymətləndirmək.
METODLAR: İkili randomizə kontrollu təqiqatlarda, 247 funksional dispepsiya diaqnozu ilə xəstələr iştirak etmişdirlər. Xəstələrə ənginar ekstraktı (Ardeycholan-ənginar 400 mg. Almaniya. Ardeypharma) tərkibli müxtəlif preparatlar (320 mg gündə 2 dəfə) və placebo təyin olunmuşdur. İlkin effektiv dəyişiklər, ümumi dispeptik pozğunluqların dəyişməsi cədvəl üzərində qiymətləndirilmişdir (cədvəldə 4 xala qədər qiymətləndirilirdi). İkinci dəyişiklər, xəstələrdə dispeptik əlamətlər və həyat keyfiyyətini Nepean Dyspepsia Index (NDI) cədvəli üzrə aparılmışdır.
RESULTS: Two hundred and forty-seven patients were enrolled, and data from 244 patients (129 active treatment, 115 placebo) were suitable for inclusion in the statistical analysis (intention-to-treat). The overall symptom improvement over the 6 weeks of treatment was significantly greater with ALE than with the placebo (8.3 +/- 4.6, vs. 6.7 +/- 4.8, P < 0.01). Similarly, patients treated with ALE showed significantly greater improvement in the global quality-of-life scores (NDI) compared with the placebo-treated patients (- 41.1 +/- 47.6 vs. - 24.8 +/- 35.6, P < 0.01).
NƏTICƏLƏR: 200 və 47 xəstə qeydə alınmışdırlar, statistik analizə 244 xəstələrdən (129 aktiv müalicə, 115 plasebo) alınan məlumatlar daxil olunmuşdurlar. 6 həftədən sonra qiymətləndirildikdə ənginar ekstraktı (Ardeycholan-ənginar 400 mg. Almaniya. Ardeypharma) qəbul edən xəstələrdə plasebo ilə müqayisədə ümumi əlamətlərin aradan qaldırılması daha erkən müşahidə olunmuşdur (- 41.1 +/- 47.6 vs. - 24.8 +/- 35.6, P < 0.01). Eyni zamanda, ənginar ekstraktı qəbul edən xəstələrdə, plasebo ilə müqayisədə həyat keyfiyyətinin ümumi yaxşılaşması müşahidə olmuşdur (- 41.1 +/- 47.6 vs. - 24.8 +/- 35.6, P < 0.01).

CONCLUSION: The ALE preparation tested was significantly better than the placebo in alleviating symptoms and improving the disease-specific quality of life in patients with functional dyspepsia.
YEKUN: Əkin ənginarının (Ardeycholan-ənginar 400 mg. Almaniya. Ardeypharma) funksional dispepsiya diaqnozu ilə xəstələrdə istifadəsi, plasebo ilə müqayisədə daha tez bir zamanda FD əlamətləri aradan qaldırır və xəstələrin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırır.

http://www.medscape.com/medline/abstract/14653829 (Məqalə ingilis dilindədir)

 

 

 

 

Hiperxolesterinemiya zamanı əkin ənginarı ilə müalicə.
Artichoke leaf extract for treating hypercholesterolaemia.


Cochrane Database Syst Rev. 2002; (3):CD003335 (ISSN: 1469-493X)

Pittler MH; Thompson CO; Ernst E
Department of Complementary Medicine, University of Exeter, 25 Victoria Park Road, Exeter, Devon, UK, EX2 4NT. [email protected]
BACKGROUND: Hypercholesterolaemia is directly associated with an increased risk for coronary heart disease and other sequelae of atherosclerosis. Artichoke leaf extract (ALE), which is available as an over-the-counter remedy, has been implicated in lowering cholesterol levels. Whether ALE is truly efficacious for this indication, however, is still a matter of debate.
Hiperxolesterinemiya - ürək-damar sistem xəstəlikləri riskinin artması və aterosklerozun fasadları ilə bilavasitə əlaqədardır.
Ənginar ekstraktı (Ardeycholan-ənginar 400 mg. Almaniya. Ardeypharma) xolesterin miqdarını bir başa azaldan vasitədir.
OBJECTIVES: To assess the evidence of ALE versus placebo or reference medication for treating hypercholesterolaemia defined as mean total cholesterol levels of at least 5.17 mmol/L (200 mg /dL).
MƏQSƏD: Əkin ənginarı ekstraktının ilə plasebo və ya digər müvafiq dərman vasitələrinın hiper-xolesterinemiyanın müalicəsində ümumi xolesterinın miqdarını ən azı 5.17 mmol/L (200 mg /dL) səviyyəsinə qədər endirilməsi şərti ilə keçirilmiş tədqiqatlarda effektivliyinin müqayisəli qiymətləndirilməsi.
SEARCH STRATEGY: We searched MEDLINE, Embase, Amed, Cinahl, CISCOM and the Cochrane Controlled Trial Register. All databases were searched from their respective inception until June 2001. Reference lists of articles were also searched for relevant material. Manufacturers of preparations containing artichoke extract and experts on the subject were contacted and asked to contribute published and unpublished material.
SELECTION CRITERIA: Randomized controlled trials of ALE mono-preparations compared with placebo or reference medication for patients with hypercholesterolaemia were included. Trials assessing ALE as one of several active components in a combination preparation or as a part of a combination treatment were excluded.
TƏDQİQATLARIN SEÇİLMƏ AMİLLƏRİ: Hiperxolesterinemiya olan xəstələr müxtəlif randomizə edilmiş tədqiqatlara cəlb olunmuşlar. Tədqiqatlarda məqsəd olaraq Ənginar ekstraktı mono-preparatlarının (Ardeycholan-ənginar 400 mg. Almaniya. Ardeypharma) plasebo və standart dərman vasitələri ilə müqayisəsi aparılmışdır.
DATA COLLECTION AND ANALYSIS: Data were extracted systematically and methodological quality was evaluated using a standard scoring system. The screening of studies, selection, data extraction and the assessment of methodological quality were performed independently by two reviewers. Disagreements in the evaluation of individual trials were resolved through discussion.
MAIN RESULTS: Two randomised trials including 167 participants met all inclusion criteria. In one trial ALE reduced total cholesterol levels from 7.74 mmol/l to 6.31 mmol/l after 42 +/- 3 days of treatment whereas the placebo reduced cholesterol from 7.69 mmol/l to 7.03 mmol/l (p=0.00001). Another trial did state that ALE significantly (p<0.05) reduced blood cholesterol compared with placebo in a sub-group of patients with baseline total cholesterol levels of more than 230 mg/dl. Trial reports and post-marketing surveillance studies indicate mild, transient and infrequent adverse events.
ƏSAS NƏTICƏLƏR: İki randomizə olunmuş tədqiqatlarda, daxil olan bütün amillərə uyğun olan 167 xəstə daxil olunmuşdur. Bir tədqiqatda, müalicədən 42 +/- 3 gün sonra Əginar ekstraktı qəbul edən xəstələrdə ümumi xolesterinin miqdarı 7.74 mmol/l-dən 6.31 mmol/l-ə qədər [18,4%], placebo qəbul edən xəstələrdə isə ümumi xolesterinin miqdarı 7.69 mmol/l-dən 7.03 mmol/l-ə qədər [8,6%]; (statistik xəta hüdudu p=0.00001) azaltmışdırır. Digər tədqiqatda isə Əginar ekstraktının placebo ilə müqayisədə, qan xolesterinin göstəricisində əhəmiyyətli dərəcədə (p<0.05) azalma (230 mq/dl çox) müşahidə olunmuşdur.
REVIEWER'S CONCLUSIONS: Few data from rigorous clinical trials assessing ALE for treating hypercholesterolaemia exist. Beneficial effects are reported, the evidence however is not compelling. The limited data on safety suggest only mild, transient and infrequent adverse events with the short term use of ALE. More rigorous clinical trials assessing larger patient samples over longer intervention periods are needed to establish whether ALE is an effective and safe treatment option for patients with hypercholesterolaemia.
YEKUN: Aparılan tədqiqatlar ənginar ekstraktının (Ardeycholan-ənginar 400 mg. Almaniya. Ardeypharma) hiperxolesterinemiyalı xəstələrdə təhlükəsizliyin təsdiqləyir. Ciddi klinik tədqiqatlar əkin anginarınının effektiv və təhlükəsiz xüsusiyyətlərə malik olamasını və hiperxolesterinemiya zamanı istifadəsinə imkan verməsini bir daha təsqiqləyir.

PreMedline Identifier: 12137691
http://www.medscape.com/medline/abstract/12137691

 

 

 

 

Artichoke extracts have been shown to produce various pharmacological effects, such as the inhibition of cholesterol biosynthesis and of LDL oxidation.

Endothelial dysfunction represents the first stage of atherosclerotic disease; it is usually evaluated in humans by a noninvasive ultrasound method as brachial flow-mediated vasodilation (FMV) and by the determination of several humoral markers such as vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1), intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1), and E-selectin. Aim of the study was to investigate the effects of dietary supplementation with artichoke juice on brachial FMV of hyperlipemics. We studied 18 moderately hyperlipemic patients (LDL cholesterol > 130 <200 mg/dl and/or triglycerides >150 <250 mg/dl) of both genders and 10 hyperlipemic patients, matched for age, sex and lipid parameters. All subjects were under isocaloric hypolipidic diet. A basal determination of serum lipids, soluble VCAM-1, ICAM-1, E-selectin and brachial FMV was performed. Thereafter patients were given 20 ml/die of frozen artichoke juice. The same parameters were repeated after 6 weeks. After artichoke treatment there was an increase of triglycerides (156 +/- 54 vs 165 +/- 76 mg/dL, p <0.05) and a reduction of total cholesterol (261 +/- 37 vs 244 +/- 38 mg/dL, p <0.05) and LDL cholesterol (174 +/- 31 vs 160 +/- 34 mg/dL, p <0.05). Controls showed a significant decrease in total and LDL cholesterol (respectively: 267 +/- 22 vs 249 +/- 20 mg/dL and 180 +/- 24 vs 164 +/- 23 mg/dL, both p <0.001). After artichoke there was a decrease in VCAM-1(1633 +/- 1293 vs 1139 +/- 883 ng/mL, p <0.05) and ICAM-1(477 +/- 123 vs 397 +/- 102 ng/mL, p <0.05), brachial FMV increased (3.3 +/- 2.7 vs 4.5 +/- 2.4%, p <0.01), while controls did not exhibit significant changes in VCAM-1, ICAM-1, E-selectin and brachial FMV. Univariate analysis showed that, in artichoke patients, changes of VCAM-1 and ICAM-1 were significantly related to changes in brachial FMV (respectively: r=-0.66 and r=-0.62; both p <0.05). In conclusion, artichoke dietary supplementation seems to positively modulate endothelial function in hypercholesterolemia.
[Lupattelli G et al. Life Sci. 2004 Dec 31;76(7):775-82.]

 

 

 

 

Cynara scolymus leaves extracts have long been used in folk medicine for their choleretic and hepatoprotective activities, that are often related to the cynarin content.

These therapeutic properties are also attributed to mono- and di-caffeoylquinic acids and since commercial C. scolymus preparations can differ for their activities, we studied four extracts to evaluate, if present, a relationship between the hepatobiliary properties of the different preparations and their content in phenolics. The antioxidant activity of the commercial preparations examined was also considered in an in vitro system. The results showed that the extract with the highest content in phenolic derivatives (GAE) exerted the major effect on bile flow and liver protection. Also the results of the antioxidant capacity (BR) of the different preparations are in good agreement with the results obtained in vivo. On the contrary, administering rats with doses of chlorogenic acid, equivalent to those present in this extract, we did not observe any choleretic or protective action. An histopathological analysis of liver sections confirmed the biochemical results. Perhaps caffeoyl derivatives have a role in the therapeutic properties of C. scolymus extracts, as reported in literature for "in vitro" studies, but when administered alone, they are not so effective in exerting this action.
[Speroni E et al. J Ethnopharmacol. 2003 Jun;86(2-3):203-11.]


Xəbərlər
Xəbər Arxivi
Milli və Beynəlxalq Konfransların Anonsu
Copyright © 2012. AVITA! Bütün hüquqlar qorunur. Sayt  Lider veb studiyası  tərəfindən hazırlanmışdır